Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowano: 2022-01-20 21:18:16, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy

pracownika socjalnego.

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 26

35-025 Rzeszów

tel. 17 853 39 27, 17 853 57 53

e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

 

I. Przedmiot naboru:

 

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na zastępstwo.

3. Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie – teren miasta Rzeszowa.

 

II. Wymagania niezbędne:

 

1. Obywatelstwo polskie.

2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021. 2268 ze zm.)
lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007.48.320).

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.

 

2. Znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

3. Od kandydata, w związku z zadaniami które będą mu powierzone, oczekuje się:

- wysokiej kultury osobistej,

- umiejętności podejmowania decyzji,

- zdolności i otwartości na komunikowanie się,

- poczucia odpowiedzialności,

- znajomości obsługi komputera,

- umiejętności prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem
trudnym,

- wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

- znajomości lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązywania
współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,

- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

- kreatywności, odporności na stres,

- umiejętności pracy w zespole. 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób i rodzin
z terenu objętego działaniem pracownika.

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych.

4. Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.

5. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

6. Podejmowanie aktywności w zakresie nawiązywania i organizowania wspólnie
z samorządem mieszkańców, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy jak również aktywizacja społeczna tych grup.

7. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami - sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

8. Współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakłady pracy
w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia.

9. Inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku podejmowania działań samopomocowych, tworzenie systemu wsparcia.

10. Prowadzenie pracy socjalnej opartej na etapach metodycznego postępowania, zmierzającej do nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin.

 

V. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie określone w pkt. II. 2. niniejszego ogłoszenia (świadectwa, dyplomy, suplementy).

4. Kserokopie dokumentów poświadczających: doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

5. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

1. Wymagane Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
z opisem: „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, Sekretariat
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby MOPS) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

VII. Rekrutacja.

 

1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane jako niezbędne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z kandydatem. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

2. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 86 30 155 wewn. 305,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.

 

VIII. Dodatkowe informacje

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

- telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

• podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zniszczeniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij