Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w Inspektoracie Budowlanym

Opublikowano: 2021-01-20 15:40:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

Nisko.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
37-400 Nisko ul. 3 Maja 32C
 
Ogłoszenie nr 73274 / 16.01.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
 
Umowa na czas
określony (np. projektu)
 
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy – Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism,
 • • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku.
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie średnie budowlane
 • Doświadczenie zawodowe
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
 • Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu  niżańskiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli, praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, na wysokości i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze- w budynku brak jest windy.  Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Dodatkowe informacje
 
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-15

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

plikuj

do 31 stycznia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
37-400 Nisko ul. 3 Maja 32C
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
15 8414562
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA PINB w Nisku dla kandydatów do pracy.

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku

. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Nisku przy ul. 3 Maja 32C.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  pinbnisko18@tlen.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz  rozporządzeń wykonawczych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.

 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w PINB Nisko.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PINB Nisko Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij