Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w wojsku - stanowisko cywilne

Opublikowano: 2020-11-27 09:18:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

35-301 Rzeszów Ul. Lwowska 4 1

 

Ogłoszenie nr 71643 / 27.11.2020

Specjalista

Do spraw: ds. operacyjnych Wydział Operacyjny

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy ul. Lwowska 4 35-301 Rzeszów

Ważne do 2 grudnia 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych i gotowości bojowej;

opracowywanie dokumentów pomocniczych w zakresie planowania osiągania gotowości do podjęcia działań oraz podnoszenia gotowości bojowej w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;

organizowanie, utrzymywanie w stałej gotowości i zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu alarmowania i powiadamiania w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;

prowadzenie ewidencji szkolenia operacyjno – taktycznego i uzupełniającego kadry i pracowników wojska;

cykliczne planowanie działalności miesięcznej i rocznej oraz branie udziału w opracowywaniu wytycznych do planowania w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi WSzW oraz koordynacja działalności planistycznej w ramach współpracy z ogniwami układu pozamilitarnego.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy praca w administracji

znajomość przepisów prawa regulujących osiąganie gotowości do podjęcia działań oraz proces planowania, organizowania i prowadzenia działań SZ RP;

możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);

umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej;

umiejętność pracy w zespole;

praca w administracji;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;

poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli: POUFNE;

znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze podnoszenia gotowości bojowej, WSyD oraz system pracy biurowej;

obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie – w tym Pakietu Grafiki Operacyjnej.

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;

- praca przy komputerze. 

Dodatkowe informacje

 

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Urząd poszukuje kandydatów/kandydatek do pracy na ZASTĘPSTWO (na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, nr telefonu.

Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Sekcji Ogólnej WSzW w Rzeszowie).

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Kandydatów biorących udział w rekrutacji, jak i naszych Pracowników, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie przyjął następujące zasady zamierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

1.    Składanie dokumentów aplikacyjnych odbywa się:

- za pomocą operatora pocztowego,

- w Biurze Przepustek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie (ul. Lwowska 4)

2.    Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego:

- na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

- nie mogą zgłaszać się osobiście osoby które są chore (kaszel, katar, gorączka) odbywają kwarantannę lub izolację w kwarantannie w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

- na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się nie wcześniej niż 15 min przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszoną na dany konkurs, nie należy przyprowadzać osób towarzyszących;

- przed wejściem do budynku należy poddać się pomiarowi temperatury ciała – osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczone do Sztabu;

- Kandydat poruszający się na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zobowiązany jest do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m. in. maseczki lub przyłbicy, a także zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni lub noszenia rękawiczek ochronnych;

- w budynku należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

oświadczenie o spełnianiu warunków do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób mających nadany przydział mobilizacyjny);

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru;

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

 

Aplikuj do 2 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

ul. Lwowska 4

35-301 Rzeszów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

261 155 017

261 155 883

 

Dokumenty należy złożyć do: 02.12.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, ul. Lwowska 4, 35-301 Rzeszów – Sekretariat: tel: 261 155 017

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 261 155 388

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie ul. Lwowska 4 35-301 Rzeszów

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij