Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w policji - stanowisko cywilne

Opublikowano: 2020-10-30 19:15:56, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

35-036 Rzeszów Ul. Dąbrowskiego 30

 

Ogłoszenie nr 70621 / 30.10.2020

Dołącz do nas jako: starszy specjalista

Do spraw: kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie

#administracja publiczna

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

36 -062 Zaczernie 187

Ważne do 9 listopada 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Kontroluje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, sprawdza zgodność wykonywanej działalności z wydaną koncesją oraz przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej;

Przygotowuje materiały opiniodawcze przed wydaniem koncesji MSWiA oraz opracowuje takie materiały na zlecenie innych organów;

Kontroluje przechowywanie broni obiektowej;

Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie dopuszczenia do posiadania broni w celu wydania lub cofnięcia decyzji o dopuszczeniu do posiadania broni tj. możliwości posługiwania się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust 1 ustawy o broni i amunicji;

Wydaje legitymacje posiadacza broni, legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, europejskie karty broni palnej, zaświadczenia uprawniające do nabycia broni, świadectwa broni oraz przygotowuje do potwierdzenia uprzednie zgody przewozowe do nabycia broni i amunicji dla podmiotów koncesjonowanych;

Przygotowuje materiały opiniodawcze przed dopuszczeniem do pracy z bronią lub zatrudnieniem przy obrocie specjalnym w celu weryfikacji osób opiniowanych w zakresie spełnienia przez nie wymogów niezbędnych do pracy z bronią lub zatrudnieniem przy obrocie bronią lub materiałami wybuchowymi;

Wprowadza dane do policyjnych systemów informacyjnych;

Archiwizuje sprawy ostatecznie zakończone.

 

Wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe - powyżej półtora roku pracy w administracji publicznej

Znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

Znajomość ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity DZ. U. z 2020 r., poz.959)

Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1545)

Znajomość obsługi komputera

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Posiadanie przeszkolenia specjalistycznego w zakresie realizacji czynności w postępowaniach administracyjnych

Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B

Umiejętność komunikacji i współdziałania w zespole

Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

 

Co oferujemy

Miejsce do odświeżenia się

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przed monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów. Dodatkowo praca w terenie w ramach delegacji w celu realizacji czynności kontrolnych podmiotów koncesjonowanych prowadzących działalność gospodarczą w województwie podkarpackim.

Dodatkowe informacje

 

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych i innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Test wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

W przypadku posiadania przeszkolenia w zakresie realizacji czynności w postępowaniach administracyjnych prosimy o dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego takie przeszkolenie

Kopia prawa jazdy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

Aplikuj do 9 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70621"

na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Wydział Kadr i Szkolenia

Zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 821 2672

lub mailowego na adres: rekrutacja@rz.policja.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 09.11.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie  Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3.       Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej)  jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie  zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku  inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b)       sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c)       ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7.       Pani/Pana dane nie będą  poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

9.   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a)       listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

b)       e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10.   W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wzory oświadczeń

 Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij