Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Projekt „Pasja Biznesu” - dotacje na zakładanie firm na Podkarpaciu

Opublikowano: 2020-10-27 09:23:16, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na przełomie listopada i grudnia 2020 r. rozpocznie I edycję rekrutacji do projektu Pasja Biznesu.

Projekt „Pasja Biznesu” - dotacje na zakładanie firm na Podkarpaciu

 

Projekt Pasja Biznesu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od listopad/grudzień 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest promowanie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez utworzenie i prowadzenie przez min. 12m-cy 81 firm.

Grupą docelową projektu jest 90 mieszkańców (50 kobiet i 40 mężczyzn) z woj. podkarpackiego, nie prowadzących firmy, które są:

- osobami bezrobotnymi

- bierne zawodowo lub

- pracującymi w wieku 30 lat i więcej (od dn.30 urodzin)

- zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

1. będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety;

2. Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;

3. Rolnicy i członkowie ich rodzin;

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

4. Reemigranci;

5. Imigranci.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

przeprowadzenie szkoleń grupowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 90 Uczestników i Uczestniczek projektu w celu nabycia kompetencji z zakresu rejestracji

i prowadzenia działalności gospodarczej (realizacja szkoleń w podziale na 3 grup szkoleniowych po 30 Uczestników projektu w wymiarze 40 godzin zegarowych na jedną grupę szkoleniową);

udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie stawki jednostkowej 23 050,00 złotych na podjęcie działalności gospodarczej dla 81 Uczestników;

przyznanie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w kwocie netto 2600,00 złotych miesięcznie dla 81 Uczestników.

Rekrutacja przewiduje 3 edycje (terminy będą uzależnione od działań projektowych i sytuacji związanej z pandemią):

1: XI/XII 2020

2: III 2021

3: VIII-2021

Szczegółowe informacje będą dostępne w aktualnościach na przełomie listopada i grudnia 2020 r. na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

www.rarr.rzeszow.pl

tel. 17 86 76 200 w. 214, 215, 216