Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Urzędnik (referent) – oferta pracy

Opublikowano: 2020-09-25 15:16:07, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

referent w Dziale Realizacji Świadczeń

 

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) co najmniej roczny staż pracy związany z problematyką świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

c) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość i umiejętność stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu:

- ustawy o pomocy społecznej,

- uchwały nr LIV/47/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- zasad ochrony danych osobowych,

c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

d) znajomość pakietu Microsoft Office,

e) umiejętność obsługi systemu Pomost Std,

f) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, efektywność, kreatywność, sumienność,

samodzielność, zaangażowanie, bezstronność,

g) umiejętność planowania i organizacji pracy,

h) komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

i) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,

j) opanowanie i umiejętności pracy w sytuacjach stresowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowywanie ostatecznej dokumentacji dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania świadczeń poprzez analizę przedłożonych dokumentów i zatwierdzenie planu pomocy oraz sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania pomocy, dla osób i rodzin ubiegających się o świadczenia, zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa,

b) prowadzenie innych czynności w ramach postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,

c) prowadzenie ewidencji osób i rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej w systemie POMOST,

d) przygotowywanie niezbędnych dokumentów (miesięczne listy wypłat, przekazy pocztowe, polecenia przelewu) i przekazywanie ich do Działu Finansowo-Księgowego w celu bieżącej realizacji przyznanych form pomocy oraz odpowiednie ich ewidencjonowanie,

e) weryfikacja faktur dotyczących świadczeń pomocy społecznej,

f) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

g) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

h) przygotowywanie niezbędnych danych do obowiązujących sprawozdań i meldunków miesięcznych w zakresie spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku,

i) terminowe załatwianie skarg, wniosków i korespondencji na zajmowanym stanowisku.

 

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26,

b) umowa o pracę na czas określony planowana od miesiąca listopada 2020 r.

W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy. Pracownik skierowany zostanie do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych,

e) praca wymagająca samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem a także odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem,

f) budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku (brak windy, sanitariat niedostosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

d) dokumenty potwierdzające co najmniej roczny staż pracy związany z problematyką świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, wynikający ze stosunku pracy,

e) kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

h) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

i) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

j) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

k) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

l) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 07.10.2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Dziale Realizacji Świadczeń ” (decyduje data wpływu do MOPS).

8. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

 

11. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można
się z nami kontaktować w następujący sposób:

• listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

• telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych.

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez MOPS inspektorem
ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mopsrzeszow.pl,
tel. (17) 853-39-27.

c) Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
(art. 6 ust.1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d) Odbiorcy danych.

MOPS nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż
uprawnione na podstawie przepisów prawa.

e) Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych
kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt
osobowych. Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy w wyniku
naboru zostali najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia
zatrudnienia wybranej osoby, następnie po upływie tego terminu podlegają usunięciu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście
w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS
w Rzeszowie - Dział Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3.
Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

f) Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

g) Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez
Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Do pobrania

Załączniki:

a

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij