Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2020-07-13 16:23:24, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora I w Wydziale Inwestycji

Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub "kształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska,

- co najmniej 3- letni staż pracy,

- doświadczenie w przygotowywaniu zadań inwestycyjnych do realizacji i analiza dokumentacji projektowej,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa, biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel), komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: analiza dokumentacji projektowej, przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji, przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowwwanie projektów umów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia), kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko inspektora I w Wydziale Inwesb'Cji Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulebrnu Informacji Publicznej (http:/bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Rauszu, adres — Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być Opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1 , 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe Są przewarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikaał samorz*owych Oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających paza unormowane przepisami prawa

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowa Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez Okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy Od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Do pobrania

 Załączniki:

x

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij