Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Konkurs „Biznes Klasa” 2019 rozstrzygnięty

Opublikowano: 2019-12-06 11:00:06, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Federal-Mogul Gorzyce sp. z o.o., Grupa Tenneco, Aero Gearbox International Poland sp. z o.o., Grand Andrzej Grygiel - Grand Chotowa Hotel Spa&Resort, Salon Fryzjerski Dorota Pietracha, Restauracja „Klasyczna” s.c., Bracia sp. z o.o. oraz Cukiernia Jagusia w Krośnie zwycięzcami Konkursu Biznes Klasa edycja 2019 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Konkurs „Biznes Klasa” 2019 rozstrzygnięty

 

Konkurs ma wyłonić pracodawców angażujących się w przygotowanie przyszłych kadr w swojej branży już na etapie kształcenia i wykazujących się największymi walorami edukacyjnymi. Wyróżniają się oni na tle innych również w zakresie wspierania szkół zawodowych na Podkarpaciu. Do konkursu podkarpackie szkoły zgłosiły firmy, swoich partnerów, którzy mocno angażują się we współpracę i mogą pochwalić się szeroką działalnością. Angażują się w organizację staży i praktyk, stypendiów i nagród dla zdolnych uczniów, poprzez przekazywanie bezpłatnie sprzętu i oprogramowania, po włączanie się w prowadzenie zajęć dla młodzieży, egzaminów, tworzenie klas patronackich lub doszkalanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość udzielanego wsparcia wielokrotnie przekracza możliwości finansowe szkół. Na Podkarpaciu mamy przypadki, w których współpraca szkoły i pracodawcy liczy blisko trzydzieści lat. Konkurs Biznes Klasa pokazuje zatem dobre praktyki i promuje społecznie odpowiedzialnych pracodawców, ale także szkoły dbające o kontakt z przyszłym środowiskiem pracy swoich wychowanków. Efekty tych działań są już widoczne na podkarpackim rynku pracy – dodaje dyrektor Tomasz Czop.

W Kapitule Konkursu Biznes Klasa, zgodnie, z regulaminem, zasiedli przedstawiciele ubiegłorocznych triumfatorów: SEGER Cutting Tools, AKPIL Pilzno oraz F&K Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Stanisława Juźko. Kapituła obradowała 21 listopada br i ogłosiła swój werdykt.

Laureatem z wyróżnieniem Konkursu Biznes Klasa 2019 (w kategorii podmiot gospodarczy mikro lub mały) została Cukiernia Jagusia w Krośnie. Zgłoszenie i uzasadnienie nadesłał Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie: „Cukiernia „Jagusia” od zawsze wspiera szkołę w jej działaniach związanych z kształceniem uczniów w zawodzie cukiernik. Jej właściciele są otwarci na wszystkie formy współpracy. W kształceniu uczniów są wzorem dla innych pracodawców (uczniowie na egzaminach czeladniczych i mistrzowskich uzyskują wysokie wyniki). Współpracy pozwala nam organizować dodatkowe kursy i szkolenia, połączone z uzyskaniem umiejętności i uprawnień, nieobjętych programem szkolnym. Wspólnie powstał również program nauczania dla zawodu cukiernik, zgodnie z nową podstawą programową. Właściciele, z własnych środków, organizują od wielu lat różne formy doskonalenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie poznają warunki realnego środowiska pracy, co wpływa na jakość kształcenia w zawodzie. Nasze działania koncentrują się na tym, by absolwenci posiadali pełne kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminami i dokumentami. Absolwenci zostają przygotowani do uzyskania niezbędnych dla przyszłego pracodawcy uprawnień lub kwalifikacji rynkowych w celu zdobycia dodatkowych umiejętności, niezbędnych do wykonywania pracy na przyszłym stanowisku”.

 

Wyróżnienia w kategorii podmiot gospodarczy mikro lub mały trafiły do:

 

- Bracia Sp. z o.o. współpracującej z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Ze zgłoszenia wiemy: „Firma Bracia Sp. z o.o. ma podpisaną umowę o współpracę z CKZ w Dobrzechowie od 2016 roku. W tym okresie cyklicznie przyjmuje uczniów na praktyki zawodowe i staże (dodatkowa umowa zlecenie w okresie wakacji), które odbywają się w hucie stali w Niemczech. Realizowany zakres materiału jest bardzo interesujący. Uczniowie mają możliwość poznania produkcji stali od początku aż do gotowego wyrobu. Wynagrodzenie za okres pracy na praktykach i stażach to 1200 euro brutto. Dodatkowo w trakcie praktyk i staży uczniowie są wyposażani bezpłatnie w niezbędną odzież i obuwie robocze. Mają bezpłatne zakwaterowanie i transport do miejsca zatrudnienia i z powrotem. W okresie przebywania w Niemczech uczniowie mają także organizowane wycieczki krajoznawcze. Firma wspiera także finansowo CKZ w Dobrzechowie poprzez bezpłatne przekazywanie sprzętu i materiałów do nauki zawodu”.

 

- Salon Fryzjerski Dorota Pietracha, współpracującej z Branżową Szkołą I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Uzasadnienie szkoły: „Z Panią Dorotą Pietracha współpracujemy od lat. Efektem są bardzo dobre wyniki nauczania uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Pani Dorota należy do nielicznego grona pracodawców, którzy wzorowo łączą prowadzenie działalności gospodarczej z kształceniem i wychowaniem młodzieży. Te osiągnięcia są wyjątkowe w skali powiatu dębickiego. Warto również podkreślić zaangażowanie i fachowość Pani Doroty jako egzaminatora podczas egzaminów zawodowych oraz mentorski tryb pracy, co skutkuje 100-procentową zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wiemy, że zgłoszony przez nas salon pani Doroty Pietracha ginie na tle dużych firm i korporacji, które mają spore zasługi dla szkół, zwłaszcza wsparcie finansowe. Bez względu na wyniki konkursu, dla uczniów
i szkoły, Pani Dorota posiada status „Przyjaciela”.”

 

- Restauracja „Klasyczna” s.c. współpracująca z Zespołem Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W zgłoszeniu czytamy: „Klasyczna” jest partnerem szkoły od 1990 r. Współpraca przebiega w różnych obszarach. Zakład wspiera szkołę w kształcenia, promocji szkoły, dokształcenia nauczycieli, motywacji uczniów do nauki. Najbardziej cenna dla funkcjonowania i rozwoju szkoły jest współpraca i pomoc pracodawcy w zakresie kształcenia praktycznego. Właściciel i pracownicy zakładu zapewniają wszechstronny rozwój uczniów w przyjaznej atmosferze, a szczególną opieką otaczają młodzież ze specjalnymi potrzebami. Ważnym działaniem, wzmacniającym opiekuńczą, wychowawczą i profilaktyczną funkcję szkoły, jest pomoc w organizacji licznych akcji charytatywnych i promujących zdrowie. Podejmowane wspólnie inicjatywy przyczyniły się do wsparcia uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej oraz uczniów uzdolnionych. Restauracja Klasyczna jest partnerem, na którego możemy liczyć w każdej sytuacji. Długoletnia i owocna współpraca została potwierdzona podpisaniem Umowy Partnerskiej 20 marca 2019 r.”.

 

Zwycięzcą Konkursu, który otrzymuje Nagrodę i Tytuł Biznes Klasa 2019 jest:

 

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. Grupa Tenneco, zgłoszony przez Zespół Szkół w Gorzycach za: „Pomimo tego, że zadaniem zakładu jest produkcja tłoków, Zarząd i Pracownicy spółki intensywnie wspierają rozwój szkoły, co stanowi istotny element społeczności wsi Gorzyce. Zakład wspiera szkołę sprzętowo i finansowo. Umożliwia rozwój nauczycielom w sytuacji, gdzie formalny system oświaty nie zapewnia należytych szkoleń zawodowych. Zakład przyjmuje uczniów na staże i praktyki pomimo tego, że uczniowie tak naprawdę stanowią dodatkowe obciążenie dla pracowników i zakładu, sponsoruje stypendia, nagrody i wycieczki dla najlepszych uczniów”.

Natomiast wyróżnienia w klasyfikacji ogólnej, Laureatami Konkursu Biznes Klasa 2019 z wyróżnieniem zostali:

- Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o., współpracująca z Zespół Szkół im. Ks. Jana Zwierza. Placówka tak opisuje współpracę: „Aero Gearbox International Poland z siedzibą w Ropczycach to wyjątkowo zaangażowane i odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo. Od początku Firma kładzie ogromny nacisk na wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie oraz budowanie partnerskich relacji ze szkołą. Zarząd Firmy rozumie szczególną rolę szkolnictwa w zapewnieniu dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej średniego szczebla. Firma jest wzorem zaangażowanie w życie szkoły, które bezpośrednio i pośrednio wpływa na rozwój uczniów. Wspierając zdrową rywalizację w konkursach przedmiotowych, sponsorując wycieczki i organizując szkolenia. AGI bezpośrednio rozwija kluczowe kompetencje uczniów. Wspiera szkołę w remontach, dofinansowując zakup nowoczesnego sprzętu, wykorzystywanego podczas zajęć. Firma pomaga zapewnić uczniom odpowiednie warunki do nauki i pracy. Dobre praktyki prezentowane przez AGI są motorem dla procesów zachodzących w szkole, a Firma wysoko stawia poprzeczkę. Z dumą prezentowane zaangażowanie Firmy znalazło naśladowców wśród innych firm z regionu, które dzięki prezentowanym osiągnięciom, zostały zachęcone do większego zaangażowania społecznego w lokalnym środowisku.”.

- Grand Andrzej Grygiel – Grand Chotowa Hotel SPA&RESORT, współpracująca ze Szkołą Fundacji Educare et Servire: Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy. Ich współpraca została opisana tak: „Grand Chotowa Hotel, kompleks z różnorodną ofertą, daje możliwość prowadzenia zróżnicowanych zajęć praktycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężonymi, którzy doskonalą swoje umiejętności zawodowe zdobyte w pracowniach. Jako pomocnicy ogrodników, kelnerów,
i kucharzy, w Chotowej znajdują przyjazną atmosferę i wyrozumiałość - idealne warunki dalszego rozwoju. Dzięki uprzejmości zarządu Hotelu, właśnie w nim absolwenci szkoły przygotowywali się do egzaminu zawodowego i zdali praktyczny egzamin końcowy (100% zdawalności) pod nadzorem egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tak realizowany model kształcenia dualnego może być rozwiązaniem problemu niestabilności kadr w branży gastronomiczno-hotelarskiej.”

*

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera szkolnictwo zawodowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 2019 r. wybrano do dofinansowania 12 projektów na kwotę ponad 15 mln złotych, zwiększając tym samych łączną liczbę realizowanych projektów z tego działania do 74 szt., o łącznej kwocie ponad 102 mln zł. W ramach projektów realizowanych przez sto kilkadziesiąt ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ponad 11,5 tys. uczniów otrzymało już wsparcie między innymi w postaci płatnych staży/praktyk w przedsiębiorstwach, ponad 817 nauczycieli kształcenia zawodowego podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, 1300 uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach podnoszących kompetencje, a kilkaset szkolnych pracowni zostało doposażone w dodatkowy sprzęt do nauczania zawodowego o wartości kilkudziesięciu mln złotych.

 

W ramach tego typu projektów na osobną uwagę zasługują przedsięwzięcia realizowane w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorstwami, które obejmują patronatem poszczególne kierunki kształcenia i dają szansę na zdobycie realnego i bardzo cennego doświadczenia zawodowego nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, w trakcie dodatkowych praktyk i staży. Zaangażowanie firm w kształcenie zawodowe wynika z ich zapotrzebowania na pracowników. Oznacza to, że absolwenci takich kierunków mają bardzo duże szanse na zatrudnienie w firmach wiodących w danej branży. W rozwijanie kształcenia zawodowego młodzieży włączyły się m. in. takie firmy jak Elektromontaż Rzeszów, ADR Polska, DO-MET, LOT AMS, Linetech, PZL Sędziszów, Hutchinson Poland, Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G, Gardner Aerospace Mielec, firmy działające w Stowarzyszeniu Pracodawców Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, co byłoby niemożliwe bez udziału Funduszy Europejskich. Co ważne, firmy te są liderami przemysłu nowych technologii, kluczowego z punktu widzenia rozwoju Podkarpacia.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij