Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (podinspektor)

Opublikowano: 2019-11-21 08:38:23, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Księgowo- Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunkach: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie lub prawnicze,

doświadczenie w pracy w służbach finansowo- księgowych w tym: - doświadczenia w rozliczaniu podatków od towarów i usług, - doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

kandydat musi posiadać palną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe: - praktyczna znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi oraz Ordynacji podatkowej w części dotyczącej rozliczeń podatkowych wraz z aktami wykonawczymi, sprawne wyszukiwanie i interpretowanie przepisów prawa i informacji z zakresu podatku od towarów i usług, rachunkowości, finansów publicznych i prawa podatkowego,

bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

praktyczne stosowanie przepisów prawa,

biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

samodzielność,

kreatywność,

sumienność,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność analitycznego myślenia i pisemnego formułowania wniosków,

dyspozycyjność,

odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT Urzędu , weryfikacja tzw. „cząstkowych" deklaracji VAT od jednostek organizacyjnych Miasta, kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych, prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i szczegółowej wyznaczonych kont księgowych, analiza zapisu tych kont oraz ich inwentaryzacja,

- współpraca przy sporządzaniu zbiorczej deklaracji VAT- 7 Urzędu i Miasta oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego wymaganych dokumentów, rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym i jednostkami organizacyjnymi Miasta,

- współpraca przy ustalaniu prewskaźnika i wskaźnika struktury,

- przygotowywanie małeriałów do wniosków o wydanie Interpretacji indywidualnych przepisów prawa w zakresie stosowania ustawy VAT i aktów wykonawczych do tej ustawy,

- bieżąca analiza rozliczeń podatku od towarów i usług w zakresie Miasta, jednostek organizacyjnych, a także współpraca przy racjonalizacji tych rozliczeń,

- obsługa elektronicznej bankowości, współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych z operacji finansowych, prowadzenie spraw z zakresu stosowania kas rejestrujących.

4. informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania Sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%,

s. Wymagane dokumenty; • życiorys (CV), • list motywacyjny. • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z palni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżąca datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skladaćw siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu— Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w wydziale Księgowo- Rachunkowymi Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (httw/ibip.erzeszow.o1/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora. 3. PanilPana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa. 4, Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BlP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń. 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Fani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe powstałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone, 6. Posiada Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona, e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22' Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania:

 

Kwestionariusz.pdf (178,01 KB)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij