Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Pracownik Politechniki Rzeszowskiej

Opublikowano: 2019-11-16 15:33:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. rzeszow.pl

Fot. rzeszow.pl

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości - do 20.11.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Zarządzania
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Finansów Bankowości i Rachunkowości
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk społecznych
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse
 6. DATA ROZPOCZĘCIA: 21.10.2019
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT:20.11.2019
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.11.2019
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1.12.2019
 10. RODZAJ UMOWY: na czas nieokreślony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-zarzadzania
 13. SŁOWA KLUCZOWE: Finanse, Bankowość
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): pełna dyspozycyjność w zakresie naukowym, dydaktycznym
  i organizacyjnym; zaangażowanie w tworzenie projektów NCN, NCBiR, UE i innych

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych
 • posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • posiadać odpowiedni publikacyjny dorobek naukowy
 • posiadać doświadczenie w tworzeniu, realizacji  i rozliczaniu projektów w szczególności finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;
 • CV, kwestionariusz osobowy;
 • odpisy (kopie) dyplomów;
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Dokumenty należy złożyć do dnia  20.11.2019., w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a2 rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

------------------------

1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij