Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (podinspektor)

Opublikowano: 2019-09-19 18:27:55, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. korzystać z palni praw publicznych. nie być skazanym prawom cnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym. o praca, nikach sarriorządpaych. o samorządzie powiatowam, o ',wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, o Karcie Dużej Rodziny oraz kpa.

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego. w tym miasta Rzeszowa,

- blegia znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu. odporność na stres, dobra organizacja pracy. dokładność. sumienność. uprzejmość, samodzielność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- realizacja zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karla Dużej Rodziny oraz samorządowego programu ,,Rodzina Wielodzietna 3+: Rodzina Zastępcza", a w szczególności:

- przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza" i wydawanie kart, - obsługa systemów teleinformatycznych w zakresie realizacji programów dla rodzin wielodzietnych,

- przygotowanie sprawozdawczości z realizacji programów.

- aktualizacja strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w części doi; azacej programów,

- pozyskiwanie partnerów do programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza".

- koordynowania zadań realizowanych przez Miasto Rzeszćaa na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących opieki na dziećmi do lat 3. a w Szczególności.:

- dokonywanie kontroli planowych i doraźnych funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych działających na terenie Miasta. - prowadzenie spraw w zakresie wydawania opinii dotyczących spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych w klubach dziecięcych, - sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- przeprowadzanie kontroli podmiot a, organizujących pracę z rodziną oraz placówek wsparcia dziennego,

przeprowadzanie kontroli organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga korzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Jest niższy niż 6%.

6, Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów. którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów ,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

- oświadczenie kandydata. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawna o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu Urząd Miasta Rzeszowa. Ranek 1. 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w dziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, , terminie do dnia 23 września 2019 r. Dokument-I. które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogloszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1, Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Pliki do pobrania:

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij