Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Urzędnik w Inspekcji Handlowej

Opublikowano: 2019-04-16 17:05:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 46280 z dnia 16.04.2019 r.

stanowisko starszy specjalista do spraw: kadrowych

Samodzielne stanowisko ds. osobowych

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa;

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz

obsługa urządzeń biurowych;

- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnetrznym;

- oświetlenie naturalne i sztuczne;

- praca: poniedziałek, środa - piątku 7:15 do 15:15, wtorki 8:00 do 16:00;

- praca na I piętrze.

 

ZAKRES ZADAŃ

- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy osób zatrudnionych;

- sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu spraw kadrowych;

- prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej;

- współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej dla GUS, PFRON dotyczącej obszaru kadr oraz opracowywanie analiz z zakresu fluktuacji kadr;

- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników Inspektoratu;

- prowadzenie spraw związanych z archiwizację dokumentów pracowniczych;

- prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy;

- prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe administracyjne

- staż pracy: co najmniej 3 lata 2 lata w obszarze administracyjnym i 1 rok doświadczenia na stanowisku kadrowym

- znajomość przepisów ustaw o: służbie cywilnej, pracownikach urzędów państwowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

- znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;

- znajomość rozporządzenia dotyczącego warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz pierwszej oceny;

- znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie donych osobowych (RODO);

- znajomość obsługi komputera w środowisku MS Word i MS Excel;

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji w obszarze realizacji zadań kadrowych;

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

- 35-959 Rzeszów

- ul. 8-go Marca5

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-53, e-mail:sekretariat@wiih.rzeszow.pl

- Kontakt do inspektora ochrony danych: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, tel. 17/862-14-54 w.11, e-mail:sekretariat@wiih.rzeszow.pl

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Tylko osoby, których oferty spełniały wymagania formalne zastaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego ( test i rozmowa kwalifikacyjna).Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik do wynagrodzenia od 1,520 do 1,620.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/862-14-53 lub 17/862-14-54 - Dział kadr.

 

DO POBRANIA WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij