Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2019-04-16 12:52:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Kontroli

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

7) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

8) obywatelstwo polskie,

9) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

10) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia lub kontroli zamówień publicznych,

2) doświadczenie w kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) przeprowadzanie kontroli (planowych i doraźnych) w zakresie zamówień publicznych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

2) przeprowadzanie kontroli w zakresie zamówień publicznych innych podmiotów niż wyszczególnione w rocznym planie kontroli w zakresie wykorzystania przez te podmioty środków przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego,

3) uczestnictwo w przygotowywaniu projektu rocznego planu kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

4) terminowe przeprowadzanie kontroli zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego określonym, odpowiednio w obowiązującym Regulaminie kontroli lub rozporządzeniu

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,

5) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem kontroli, w tym opracowywanie programów kontroli,

6) dokumentowanie kontroli z należytą starannością zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisanie skutków oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych,

7) uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym w sprawie zastrzeżeń dotyczących wyników postępowania kontrolnego, w tym w przygotowaniu projektu odpowiedzi na wniesione zastrzeżenia,

8) przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach,

9) przygotowywanie projektów zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w przypadku ujawnienia w postepowaniu kontrolnym okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10) przygotowywanie projektu zawiadomienia do właściwych organów ścigania w przypadku ujawnienia w postepowaniu kontrolnym okoliczności wskazujących na popełnienie czynów karalnych,

11) kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) przestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej oraz zachowanie w tajemnicy informacji, uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych poza zakresem czynności.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu marcu 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Kontroli, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 Do pobrania

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik nr 1_kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_kwestionariusz.doc 32 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc 31 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc)załącznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc 25 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc 26 kB

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij