Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-04-14 14:04:56, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

4: Wymagania niezbędne: . obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi aplikacji biurowych,

kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych. o systemie oświaty, o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość oprogramowania firmy Microsoft,

- komunikatywność. umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

- dokładność, sumienność, systematyczność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- bieżąca merytoryczna obsługa projektu- w ramach umowy współpracy z Microsoft.

- pełnienie funkcji Lidera Projektu,

- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych użytkowników w zakresie oprogramowania,

- obsługa systemów dedykowanych szkołom. np. V- edukacja,

- redagowanie i aktualizacja BIP w zakresie działania wydziału.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: . zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV).

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku. gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy ć w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1. 35-064 Rzeszów. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 23 kwietnia 201% r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będa rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1. 25- 004 Rzeszów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuję, że:

„ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów. Rynek 1. 35-064 Rzeszów. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzaszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o praco»nikach samorządowych oraz na podstawie Pani Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa

W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe PaniPana bedą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r.. Nr 14 poz. 57 z późn. zm.) Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. a następnie dokumenty zawierające te dane zostana komisyjnie zniszczone.

„ Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania usunięcia danych.

Pia Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22! Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wsnikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bedzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osotowych ze sartych w ofercie dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016:679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 902).

 

 

Pliki do pobrania:
 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij