Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Krystyna Wróblewska - kandydat do Sejmu RP
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Informatyk w bibliotece

Opublikowano: 2019-03-19 08:03:08, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

f) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

g) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku informatyka - wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub średnie i 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko informatyka będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

a) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows, w szczególności Windows 7, 8.1, 10,

b) znajomość architektury komputerów klasy PC (umiejętność usuwania usterek sprzętowych, konfiguracji sprzętu biurowego),

c) podstawowa iuniej«;tność zarządzania usługami katalogowymi Microsoft Active Directory,

d) znajomość budowy sieci komputerowych i zagadnień komunikacji sieciowej IPv4, oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci,

e) bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office 2007 - 2016,

f) minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z helpdesk/servicedesk,

g) wnikliwość oraz zdolności analityczne w podejściu do rozwiązywania problemów,

h) umiejętność pracy w zespole, uczenia się oraz pracy pod presją czasu,

i) cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowoŚć.

Dodatkowymi atutami będą:

a) znajomość systemów serwerowych MS Server 2008, 2012, 2016, linux CentOS, Porteus

b) znajomość konfiguracji i administracji hypervisorów Hyper-V oraz VMware,

c) znajomość usług terminalowych Windows Remote Desktop Services/ Citrix XenApp,

d) umiejętność konfiguracji i administracji systemami pocztowymi (Microsoft Exchange, Barracuda Email Security Gateway),

e) umiejętność konfiguracji, zarz4dzania sprzętem sieciowym (routery/switche/firewalle Cisco, switche HP, firewalle PaloAlto),

f) umiejętność konfiguracji usług sieciowych DNS, DHCP,

g) potwierdzenie posiadanej wiedzy za pomocą certyfikatów np. Microsoft, Cisco, VMware, Citrix XenApp,

h) zdolności manualne (zarabianie kabli na patchpanelu, wtyków RJ, umiejętność lutowania przy użyciu lutownicy transformatorowej, stacji lutowniczej, itp.)

i) znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku informatyka:

a) helpdesk i wsparcie użytkowników końcowych,

b) obsługa zgłoszeń serwisowych,

c) tworzenie, wdrażanie obrazów systemów operacyjnych Windows,

d) zarządzanie, aktualizacja i konfiguracja stacji roboczych,

e) diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętowych i programowych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych,

f) pomoc w administracji systemami teleinformatycznymi,

g) współpraca z firmami zewnętrznymi - zgłaszanie usterek i awarii sprzętu oraz oprogramowania.

Warunki pracy:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

c) praca na miejscu - w siedzibie Biblioteki oraz delegacje do obsługi 21 bibliotek na terenie województwa podkarpackiego,

d) pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej si«; o zatrudnienie (wzór - załącznik nr 1 do ogłoszenia),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy lub imiych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

e) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia:),

f) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia),

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia),

h) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia),

i) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Biblioteka będzie się posługiwała publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór - załącznik nr 3 do ogłoszenia),

j) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór

- załącznik nr 4 do ogłoszenia),

W miesiącu lutym 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru

na wolne stanowisko pracy Informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Systemu

Bibliotecznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, należy składać osobiście w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4, pok. 8 (sekretariat), lub przesłać na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4 35-074 Rzeszów w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terrninie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego, o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.rzeszow.pbw.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4.

 

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Wydziale ekonomiczno - administracyjnym (pok. 7) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) informuję, iż:- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym

odbiorcom,

- osobie, której dane dotycz4, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich

poprawiania,

- podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca }974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z póżn.zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz.902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Do pobrania:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij