Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Urzędnik w Zakładzie Emerytalno-Rentowym

Opublikowano: 2019-03-18 21:44:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44604 z dnia 16.03.2019 r.

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko asystent

do spraw: ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego w Wydziale Ustalania Świadczeń V

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

 

Warszawa

WARUNKI PRACY

W pomieszczeniach zespołu w Rzeszowie nie występują przeszkody architektoniczne, utrudniające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 

1) praca biurowa,

2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,

5) oświetlenie naturalne i sztuczne,

6) praca na wysokości do 3 m,

7) pył, kurz z akt emerytalnych,

8) stres związany z codzienną obsługą interesantów.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Analizowanie i ocenianie dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

- Ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

- Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego, w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców.

- Wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym "Emeryt".

- Udzielanie informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom.

- Zakładanie teczek akt emerytalno-rentowych, aktualizowanie ich zawartości poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonywanie opisu zawartości teczki oraz archiwizacja akt emerytalno-rentowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- Umiejętność pracy w zespole

- Umiejętność organizacji pracy własnej

- Umiejętność pracy pod presją czasu

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w zakresie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń z tego tytułu lub doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej

- Znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)

- Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

- Umiejętność rozwiązywania problemów

- Umiejętność analitycznego myślenia

- Znajomość SI "Emeryt"

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

- Pawińskiego 17/21

- 02-106, Warszawa

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe Administratorem, czyli podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu EmerytalnoRentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych nie wymienionych w przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania

( http://bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrani/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).

Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie.

 

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy, w przypadku umowy o pracę lub kopia zaświadczenia w przypadku umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk (sam dokument umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym okresy doświadczenia zawodowego).

 

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

 

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części "WARUNKI PRACY").

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody naboru (w zależności od liczby kandydatów):

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

- sprawdzian wiedzy merytorycznej i rozmowa kwalifikacyjna lub rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami sprawdzającymi wiedzę.

 

Proponowane wynagrodzenie: ok. 2396 zł brutto + ew. dodatek za wysługę lat.

 

Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).

 

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij