Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Zarządzie Transportu Miejskiego

Opublikowano: 2019-01-10 15:13:52, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Głównego Specjalisty na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- co najmniej 5 letni staż pracy,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o publicznym transporcie

zbiorowym, o transporcie drogowym, prawo przewozowe, prawo o ruchu drogowym, rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy,

- znajomość zagadnień komunikacji miejskiej,

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) i innych urządzeń biurowych,

- szybkie uczenie się korzystania z oprogramowania specjalistycznego i innych niezbędnych aplikacji,

- znajomość procedur administracyjnych i obsługi stron,

- dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne i interpersonalne, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem dworca, obejmującym:

a) Nadzorowanie pracy pracowników dworca;

b) Wykonywanie nadzoru nad:

- czystością obiektów dworcowych i urządzeń sanitarnych,

- sprawnością urządzeń technicznych, w tym szczególnie informacji wizualnej i megafonowej, oświetlenia itp.,

- prawidłowym zabezpieczeniem pomieszczeń dworcowych;

c) Nadzór nad ruchem pojazdów uprawnionych do wjazdu na dworzec

d) Nadzorowanie odprawy podróżnych i ich bagażu przez przewoźników na warunkach i zasadach określonych w Regulaminach: Przewozów i dworca

e) Współdziałanie z firmą zapewniającą ochronę dworca oraz z Policją, Strażą Miejską i innymi uprawnionymi służbami w zakresie

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kontroli w obrębie dworca;

2. Udostępnianie obiektów dworcowych przewoźnikom oraz personelowi podmiotów prowadzących działalność usługową służącą

zaspokojeniu potrzeb podróżnych, którzy zawarli z Administratorem dworca stosowną umowę.

3. Nadzór nad realizacją wszystkich kursów (przyjazdowych i odjazdowych) objętych zgłoszonymi przez przewoźników rozkładami

jazdy.

4. Ścisła współpraca z przewoźnikami w sprawach punktualnej realizacji rozkładów jazdy, w tym podstawiania autobusów na stanowiska odjazdowe i przestrzegania czasu postoju autobusu na stanowiskach przyjazdowych i odjazdowych.

5. Nadzór nad kierowaniem autobusów na wyznaczone miejsca postoju w przerwach międzykursowych i przestrzeganiem przez obsługi autobusowe określonych regulaminem zasad parkowania.

6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ruchu autobusów i pieszych na terenie dworca.

7. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem informacji wizualnej i megafonowej dotyczącej funkcjonowania komunikacji.

8. Nadzór nad przestrzeganiem zasad obsługi osób niepełnosprawnych oraz porządkiem przy wsiadaniu podróżnych do autobusów, w tym uprawnionych do obsługi poza kolejnością.

9. Nadzór nad przestrzeganiem przez podróżnych zasad porządku publicznego określonych w Regulaminie korzystania z dworca.

10. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji związanej z ruchem autobusów na dworcu, umożliwiającej ustalanie odpłatności za korzystanie z dworca.

11. Wnioskowanie w sprawach naliczania dla przewoźników kar umownych w związku z przypadkami naruszenia zasad korzystania z dworca.

12. Ustalanie turnusów pracy obsługi dworca w zależności od czasu pracy dworca przy zachowaniu ogólnie obowiązujących norm czasu pracy.

13. Branie czynnego udziału w czynnościach polegających na przygotowaniu danych i materiałów do różnego rodzaju opracowań i postępowań z obszaru zadań statutowych.

14. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących komunikacji miejskiej i rozkładów jazdy przewoźników korzystających z dworca.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego, komputerowego i posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa

w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie: www.ztm.erzeszow.pl w zakładce Praca w ZTM,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą, dostępne na stronie www.ztm.erzeszow.pl w zakładce Praca W ZTM.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZTM osobiście lub pocztą na adres: ZTM w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3,

35-234 Rzeszów (pokój nr 32) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie" w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r., decyduje data otrzymania aplikacji przez ZTM.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych: www.bip.um.rzeszow.pl, www.ztm.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ZTM na ul. Trembeckiego 3.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016

r.), dalej zwanego: RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,

ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 22 Kodeksu pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających

poza unormowane przepisami prawa;

W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 57 z późn. zm.). Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to również ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły do biura po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych;

Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska jest zamieszczana w rozumieniu Kodeksu cywilnego na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń ZTM w Rzeszowie.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 902).

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (358,71 KB)

Oświadczenie o niekaralności.pdf (337,23 KB)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij