Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Praca w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie

Opublikowano: 2018-06-14 11:49:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 28738 z dnia 12.06.2018 r.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy statystyk

do spraw: analizy danych i opracowań

w Podkarpackim Ośrodek Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- Praca w siedzibie Urzędu, praca przy komputerze, wykonywanie zadań pod presją czasu, możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu. Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy

- Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

- W budynku znajduje się winda

 

 

ZAKRES ZADAŃ

- Prowadzenie prac o charakterze metodologicznym i analitycznym z wykorzystaniem matematycznych metod estymacji na rzecz jednostek służb statystyki publicznej

- Dokonywanie analizy danych i informacji, przygotowywanie zestawień, opracowań i opisów analitycznych

- Opracowywanie wyników badań ogólnokrajowych oraz badań prowadzonych przez Urząd

- Wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi informatycznych do przetwarzania zagregowanych danych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe matematyczne, informatyczne lub ekonometryczne

- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

- Znajomość ustawy o statystyce publicznej

- Znajomość ustawy o służbie cywilnej

- Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

- Umiejętność wykorzystywania wiedzy

- Doskonalenie zawodowe

- Rzetelność

- Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy

- Umiejętność współpracy

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

- Komunikacja interpersonalna

- Myślenie analityczne

- Kreatywność

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B2)

- Znajomość programowania w języku R

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 25.06.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Urząd Statystyczny w Rzeszowie

- ul. Jana III Sobieskiego 10

- 35 – 959 Rzeszów

- z dopiskiem „Oferta pracy nr 6/2018”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że: 1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – iodrze@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilneJ jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne; 9) dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnej zgody o następującej treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji Ważne: Wymagane oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij