Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Kierownik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2018-05-11 18:19:39, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Kierownika referatu

w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 3-letni staż pracy.

- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

- kandydat musi posiadać pelna zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne, kpa, oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

- minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- znajomość regulacji prawnych dotyczących zagadnień elektromobilności, wykorzystywania pojazdów ekologicznych, najnowszych trendów występujących na świecie w tym zakresie,

- posiadanie wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej niezbędnej do realizacji ww. celów (związanych z elektromobilnością i ekologicznością pojazdów transportu publicznego),

- posiadanie doświadczenia i wiedzy związanej z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze,

- doświadczenie w opracowywaniu koncepcji projektów infrastruktury miejskiej,

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie korespondencji i uzgodnień z podmiotami zagranicznymi,

- operatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dyspozycyjność i zaangażowanie, dokładność przy wykonywaniu poleceń służbowych,

- komunikatywność,

- odpowiedzialność,

- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- nadzór nad opracowywaniem kierunków, standardów i strategii innowacji miasta w instytucjach gminy,

- śledzenie tychże kierunków i standardów poprzez udział w konferencjach, targach, spotkaniach, naradach, pokazach innowacyjnych rozwiązań w kraju i zagranicą.

- koordynacja wdrażania innowacyjnych projektów w mieście,

- współpraca, pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla jednostek Gminy Miasta Rzeszów,

- monitorowanie najnowszych rozwiązań i projektów dotyczących nowoczesnej infrastruktury miejskiej i innych innowacyjnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie miasta,

- współpraca z wiodącymi placówkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania najnowszych technologii usprawniających funkcjonowanie miasta,

- koordynacja innowacyjnych projektów dotyczących w szczególności:

wykorzystania odnawialnych źródeł energii- OZE,

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie publicznym,

zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, środkach transportu publicznego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- nietypowe godziny pracy związane

z możliwością wykonywania części czynności administracyjnych poza godzinami pracy Urzędu, koniecznością usunięcia awarii

pracami wdrożeniowymi,

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami dodatkowymi umożliwiającymi zarządzanie powierzonymi systemami informatycznymi.

 

5. W miesiącu poprzedzającym date upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoly wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia).

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pelni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika referatu w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa,

w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń

w Ratuszu, adres - Rynek 1.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 902.).

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenia kandydata 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij