Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Opublikowano: 2012-03-03 19:19:25, przez: admin, w kategorii: Samorządy

LEŻAJSK. Radni zdecydują o zaciągnięciu 2,5 mln zł pożyczki, współpracy z gminą wiejską Leżajsk przy budowie kanalizacji oraz o kilku planach zagospodarowania przestrzennego.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

W czwartek(8 marca 2012 r.) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku obędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XII, XIII i XIV sesji Rady Miejskiej w Leżajsku.
3. Sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2011 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
5. Sprawozdanie z udzielonych przez Miasto Leżajsk w 2011 r., ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
6. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2011, związanych z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą („renta planistyczna”).
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii w mieście Leżajsku za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2012.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011 oraz potrzeb na rok 2012
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Leżajska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4/12 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5/12 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 2 564 675 zł.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Komunalnego, Sp. z o.o. w Leżajsku wkładu niepieniężnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Leżajsk na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w części miejscowości Wierzawice w Gminie Leżajsk i części ul. Moniuszki w Leżajsku”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Leżajsk do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
24. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady za 2011 r.
25. Przyjęcie planu pracy Rady na 2012 r.
26. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2012 r.
27. Wolne wnioski i zapytania.

Więcej o: Leżajsk, sesja

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij