Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Krystyna Wróblewska - kandydat do Sejmu RP
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Rosną wynagrodzenia. Także na Podkarpaciu

Opublikowano: 2016-07-07 12:53:54, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE, KRAJ.

Co robić gdy biuro księgowe popełniło błąd

 

Liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem (przed rokiem odnotowano wzrost o 1,1%). Pracujący w sektorze prywatnym stanowią 66,2% (przed rokiem 65,1%).

 

(Zestawienie bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, oraz bez rolnictwa indywidualnego, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz w działalności związanej z obroną narodową i bezpieczeństwem publiczny).

Przeciętne zatrudnienie w I kwartale br. wyniosło 8428,0 tys. osób i było o 2,1% wyższe niż przed rokiem (odpowiednio w ub. roku wzrost o 0,8%).

 

Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 10,4%), informacja i komunikacja (o 9,5%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 5,1%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,3%); natomiast niewielki wzrost w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,6%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji (po 1,9%). W pozostałych sekcjach wystąpił spadek zatrudnienia, w tym największy w górnictwie i wydobywaniu (o 8,0%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,7%) jak również w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 2,1%), obsłudze rynku nieruchomości (o 0,5%), budownictwie (o 0,3%) oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 0,1%).

Mieczysław Miazga - kandydat na posła

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I kwartale br. na poziomie 4181,49 zł, tj. o 3,1% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 4926,52 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 2,5%), a w sektorze prywatnym 3858,17 zł (wzrost odpowiednio o 3,7%). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 4,1% większa niż przed rokiem i wzrost ten był zbliżony do poziomu przed rokiem. W porównaniu z I kwartałem ub. roku największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia zanotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 5,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,6%), obsługa rynku nieruchomości (o 5,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,1%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 4,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,4%), a najniższy – w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1,2%), edukacji (o 1,4%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,3%). Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 3,3%) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 2,8%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale br. 3992,65 zł i było o 3,3% wyższe niż przed rokiem.

 

Największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia zanotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia oraz obsługa rynku nieruchomości (po 5,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,1%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 4,9%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,4%), a najniższy w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1,3%), edukacji (o 1,6%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,3%). Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 3,3%) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 2,8%).

 

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w województwie lubelskim (odpowiednio o 5,5% i o 5,8%), małopolskim (odpowiednio o 4,1% i o 4,4%), zachodniopomorskim (odpowiednio o 3,8% i o 4,0%), dolnośląskim (odpowiednio o 3,6% i o 3,8%), podkarpackim (odpowiednio o 3,5% i o 3,6%), opolskim (odpowiednio o 3,4% i o 3,6%); najmniejszy w woj. śląskim (odpowiednio o 0,7%) i świętokrzyskim (odpowiednio o 1,9% i o 2,1%).

 

Stanisław Ożóg - kandydat do Senatu RP

Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w woj. mazowieckim (odpowiednio o 22,0% i o 24,2%) i śląskim (odpowiednio o 0,8% i o 0,3%). Najniższe wynagrodzenia (mniejsze niż średnio w kraju) odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 14,1% i o 15,5%), warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 13,8% i o 16,4%), podkarpackim (odpowiednio o 13,3% i o 15,3%) i lubuskim (odpowiednio o 13,2% i o 15,2%).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij