Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Nabór wniosków projektów transgranicznych Interreg V-A Polska-Słowacja

Opublikowano: 2016-07-04 02:08:32, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE, KRAJ PRESZOWSKI. Euroregion Karpacki wspólnie z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłosiły 30 czerwca 2016 roku nabór na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

Nabór wniosków projektów transgranicznych Interreg V-A Polska-Słowacja

 

Chodzi o oś priorytetową 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz oś priorytetową 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Nabór trwa do 14 września 2016 roku do godziny 15:00. Termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 roku/styczeń 2017 roku

Miejsce składania wniosków dla wnioskodawców z Polski: biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska (adres: Rynek 16, 35-064 Rzeszów, tel./fax. 17 852 52 05), zaś dla wnioskodawców ze Słowacji Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów Preszowski Kraj Samorządowy (adres Námestie mieru 2 080 01 Prešov, tel. 051/7081 525, 7081 526

www.po-kraj.sk)

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim (mikroprojekt indywidualny w języku narodowym wraz ze streszczeniem w języku partnera) i składane są w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej (w dwóch oddzielnych egzemplarzach), którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

 

Wnioski składać mogą:

 

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- kościoły i związki wyznaniowe.

Z następujących powiatów w Polsce: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski, powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

Z powiatów (okresów) Kraju Preszowskiego: Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

 

W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 1. oś priorytetową Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza można uzyskać dofinansowanie na:

- Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),

- Odnowę i prace konserwatorskie oraz modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych,

- Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemną wymianę zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe),

- Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej),

- Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

- Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe,

- Wspólną transgraniczna promocję realizowaną w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych terenu pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach),

- Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronę i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych,

- Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa,

- Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,

- Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,

- Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego.

 

W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 3. oś priorytetową Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie można uzyskać dofinansowanie na:

- Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej

- Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej

- Realizację transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną

- Transgraniczną wymianę dobrych praktyk

- Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej

 

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

 

Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.

 

Program również nie finansuje działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych, zakupie wyposażenia.

 

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena techniczna

- ocena merytoryczna

 

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym) oraz udowodniony transgraniczny charakter inwestycji i działań.

 

Typy mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 tys. euro max. 100 tys. euro maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 euro

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 tys. euro max. 50 tys. euro maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 tys. euro

 

Preferowane będą mikroprojekty wspólne.

 

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu. Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny beneficjenta wynosi min. 10%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi - 2,7 mln euro;

- Euroregion Karpacki - 1,8 mln euro

- WJT w Preszowie -0,9 mln euro

3. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi- 503 775,06 euro

- Euroregion Karpacki - 339 995,64 euro

- WJT w Preszowie -163 779,42 euro

 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik mikrobeneficjenta oraz obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

Na etapie oceny formalnej wstępnej nie będzie możliwości poprawy/uzupełniania/ składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Pliki do pobrania

pakiet_aplikacyjny_pl.rar pakiet_aplikacyjny_pl.rar

dokumenty_programowe_pl.rar dokumenty_programowe_pl.rar

pakiet_aplikacyjny_sk.rar pakiet_aplikacyjny_sk.rar

dokumenty_programowe_sk.rar dokumenty_programowe_sk.rar

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij