Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

SLD za komisją śledczą w sprawie przetargu na śmigłowce

Opublikowano: 2015-05-04 21:43:24, przez: admin, w kategorii: Polityka

Sojusz Lewicy Demokratycznej domaga się powołania komisji śledczej w sprawie przetargu wojskowego na zakup helikopterów dla polskiej armii. Miałaby ona zbadać legalność, rzetelność oraz przestrzeganie zasady równego traktowania uczestników postępowania przetargowego.

Caracal firmy Airbus Fot. airbushelicopters.com

Caracal firmy Airbus Fot. airbushelicopters.com

 

Projekt uchwały w tej sprawie już jest gotowy. Sojusz ma szukać poparcia dla niego w Sejmie w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Izby. Chcemy powołania komisji śledczej, bo o pieniądze podatników. To jest olbrzymia kwota 13 mld zł, która ma być użyta na zakup śmigłowców i chcemy mieć absolutną pewność, że jeżeli chodzi o prawo, procedury dotrzymano najwyższych kryteriów – powiedział przewodniczący SLD Leszek Miller na konferencji prasowej, na której zaprezentował projekt uchwały.

 

Wątpliwości Sojuszu dotyczą wielu etapów przetargu, zaczynając od składania ofert aż do kryterium offsetowego. Według polityków SLD do składania ofert zostały bowiem dopuszczone podmioty, które nie spełniały warunków wstępnych przetargu. Zdaniem Leszka Millera podczas przetargu nastąpiło też naruszenie ustawy offsetowej "poprzez wyłącznie offsetu jako kryterium oceny".

 

Co więcej – były premier zauważa na fakt, że kontrakt na dostawy śmigłowców dla wojska powinien tworzyć miejsca pracy w Polsce.

- W takim kształcie, w jakim on w tej chwili został przekazany do wiadomości opinii publicznej, miejsca pracy będą tworzone owszem, ale we Francji, nie w Polsce i nasze, polskie pieniądze zostaną użyte do rozwoju francuskiej gospodarki - podkreślił Miller.

Zdaniem eksperta ekonomicznego SLD, dr Wojciecha Szewko, jeśli jakieś miejsca pracy w Polsce powstaną to ich ilość będzie nieporównywalnie mniejsza w stosunku do tych, które będą stworzone za granicą, w Niemczech i we Francji. Nikt nie mówi o tym, jakie skutki dla zatrudnienia w zakładach w Mielcu i Świdniku będzie miała decyzja komisji przetargowej i Ministra Obrony Narodowej – zauważył dr Szewko.

 

Zdaniem polityków SLD interes polskiej gospodarki nie został uwzględniony.

- To wszystko skłania nas do szeregu pytań i byłoby bardzo dobrze dla naszego interesu narodowego, gdyby Sejm powołał stosowną komisję śledczą, która odpowiedziałaby m.in. na pytanie: dlaczego dwaj producenci światowej rangi, którzy mają fabryki w Polsce, zostali pominięci - powiedział Leszek Miller.

 

SLD chce też wiedzieć, "dlaczego obydwie fabryki wkładają tyle wysiłku w eksport swoich helikopterów, a jednocześnie polska armia nie chce z nich korzystać". Według Leszka Millera w obecnych warunkach sytuacja obu fabryk ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, "bo oferta eksportowa zawsze będzie związana z pytaniem, skoro macie taką świetną produkcję, dlaczego polska armia nie chce z niej korzystać". Leszek Miller dowodził podczas spotkania z dziennikarzami, że w krajach, gdzie produkowane są helikoptery, około 90 proc. produkcji używana jest przez własne siły zbrojne, na przykład w Wielkiej Brytanii, Niemczech. - Czy do pomyślenia jest sytuacja, że Francja, która produkuje samoloty Mirage, kupiłaby F16? To się w żadnym śnie żadnemu francuskiemu politykowi nie jest w stanie przyśnić – zauważył Leszek Miller.

 

Zdaniem prawnika mec. Andrzeja Szejny (byłego europosła) zasada rzetelności, gospodarności i legalności przetargu może zostać podważona. Komisja śledcza powinna wyjaśnić rolę prezydenta, który kilka dni wcześniej już wiedział, jakie będzie rozstrzygnięcie przetargu – dodał. Wyraził także nadzieję, że w sytuacji, w której obecna większość sejmowa nie podejmie decyzji o powołaniu opisywanej komisji śledczej, zrobi to kolejny Sejm.

 

Oto projekt uchwały SLD:

 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ……………2015r.

 

w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, rzetelności oraz przestrzegania zasady równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym o nr referencyjnym IU/36/IX-30/UZ/PPRZ/DOS/S/2012 na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP.

 

Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje:

 

Art. 1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania legalności, rzetelności oraz przestrzegania zasady równego traktowania Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym o nr referencyjnym IU/36/IX-30/UZ/PPRZ/DOS/S/2012 na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP, zwaną dalej „Komisją”.

 

Art. 2.

Do zakresu działania Komisji należy:

 

1) zbadanie czy doszło do naruszenia przepisów prawa poprzez dopuszczenie do etapu składania ofert oraz dalszych etapów Postępowania podmiotów, które mogły nie spełniać warunków wstępnych udziału w Postępowaniu i które przez to nie mogły brać udziału w Postępowaniu;

 

2) zbadanie czy doszło do naruszenia przepisów prawa poprzez zmianę ilości zamawianych śmigłowców z 26 do 70 po dokonaniu ogłoszenia o Postępowaniu oraz wszczęciu procedury Przetargowej, podczas gdy zmiany ilościowe przedmiotu zamówienia są niezgodne z Wytycznymi Wytycznych Ministra Obrony Narodowej stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON nr 14 poz. 179 ze zm.);

 

3) zbadanie czy doszło do naruszenia przepisów prawa poprzez zaniechanie opublikowania zmiany ilościowej przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiło przyłączenie się do postępowania innym potencjalnym oferentom;

 

4) zbadanie czy określenie warunków udziału w postępowaniu nastąpiło w sposób zgodny z przepisami Ustawy Offsetowej ;

 

5) zbadanie czy w postępowaniu nastąpiło naruszenie przepisów art. 8 ust. 8 Ustawy Offsetowej poprzez wyłączenie offsetu jako kryterium oceny.

6) zbadanie czy doszło do naruszenia przepisów prawa poprzez niewybranie oferty Wykonawcy ze względu na sugerowaną niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie szczegółowych terminów dostaw.

 

7) Zbadanie po uzyskaniu informacji niejawnych legalności, rzetelności i uzasadnienia podjętych decyzji ze względu na skutki gospodarcze i interes RP.

 

Art. 3.

W skład Komisji wchodzi 9 członków.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Art. 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Niniejszy wniosek o powołanie sejmowej Komisji Śledczej uzasadnione jest faktem, iż w toku Postępowania Inspektorat Uzbrojenia (dalej zwany „Inspektoratem”) prawdopodobnie dopuścił się szeregu naruszeń zasad Postępowania, które mają wpływ na jego legalność, rzetelność oraz przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawierania przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, Decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179, z późn. zm.) oraz stanowiącymi do niej załącznik Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określono zasady i tryb zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.

Spośród trybów wskazanych w § 19 Wytycznych, do prowadzenia Postępowania , wybrany został tryb określony w ust. 1 pkt. 1, tj. przetarg, na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.

Przepisy Kodeksu cywilnego są źródłem podstawowych zasad obowiązujących w Postępowaniu. Regulują one również – w podstawowym zakresie – procedurę prowadzenia postępowania (art. 701 k.c.), w szczególności nakazują określenie warunków prowadzonego przetargu (co może nastąpić już w samym ogłoszeniu lub w drodze udostępnienia odrębnego dokumentu określającego takie warunki).

W dniu 29 marca 2012 r. Inspektorat opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie (dalej zwane „Ogłoszeniem”) stanowiące zaproszenie do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem miał być zakup (dostawa) 26 średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP, pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową (wraz z pakietem logistycznym oraz pakietem szkoleniowym). W Ogłoszeniu (i w udostępnionych później Warunkach Przetargu) wskazano, że Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych. Wytyczne stanowią zatem część Warunków Przetargu, uzupełniając je. Zamawiający, powołując się na Wytyczne jako podstawę prowadzenia Postępowania, z własnej inicjatywy związał się zasadami postępowania wynikającymi z tych Wytycznych. Tym samym, Zamawiający miał obowiązek stosowania się do Wytycznych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Wytycznych, postępowanie prowadzi się z zachowaniem zasad legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wskutek działań Inspektoratu, w niniejszym Postępowaniu prawdopodobnie mogło dojść do rażącego naruszenia wszystkich powyższych zasad. Poniżej wymienione przypuszczalne naruszenia mają charakter naruszeń poważnych, mające potencjalny wpływ na dokonanie wyboru oferty.

 

Ad 1) możliwość naruszenia przepisów prawa poprzez dopuszczenie do etapu składania ofert oraz dalszych etapów Postępowania podmiotów, które mogły nie spełniać Warunków wstępnych w Postępowaniu i które przez to nie mogły brać udziału w Postępowaniu;

W dniu 29 marca 2012 r. Inspektorat opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie stanowiące zaproszenie do udziału w Przetargu, którego dotyczy niniejsze pismo. Ogłoszenie stanowiło podstawę wstępnej fazy Postępowania („Warunki wstępne”), której celem było określenie wąskiego i zamkniętego kręgu podmiotów, które uzyskać miały prawo do uczestniczenia w dalszym etapie Postępowania. W ramach Warunków wstępnych potencjalni wykonawcy musieli m.in. przedstawić wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzały zdolność do realizacji zamówienia i możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji niejawnych. Zamawiający określił zatem restrykcyjną procedurę preselekcji wykonawców.

Jedynymi podmiotami, które złożyły wymagane dokumenty i pozytywnie przeszły weryfikację w fazie oceny spełniania Warunków wstępnych były: PZL-Świdnik, Sikorsky International Operations Inc., Eurocopter S.A.S. i AgustaWestland S.p.A. Wątpliwości budzi to dlaczego i na jakich zasadach Zamawiający dopuścił do udziału w dalszych fazach postępowania również tych Wykonawców, którzy nie spełnili warunków wstępnych, to jest uczestników:

 

• konsorcjum spółek a) Sikorsky International Operations Inc. z siedzibą w Stratford, USA, b) Sikorsky Aircraft Corp. z siedzibą w Stratford, USA, c) Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu,

 

• konsorcjum spółek a) Eurocopter S.A.S. z siedzibą w Marigaine, Francja oraz b) Heli Inverst sp. z o.o. Services S.K.A.

W świetle Ogłoszenia oraz Warunków Przetargu (a tym samym – również w świetle Wytycznych) powyższe działanie Inspektoratu budzi spore zastrzeżenia.

 

Ad 2) możliwość naruszenia przepisów prawa poprzez zmianę ilości zamawianych śmigłowców z 26 do 70 po dokonaniu ogłoszenia o Postępowaniu oraz wszczęciu procedury Przetargowej, podczas gdy zmiany ilościowe przedmiotu zamówienia są niezgodne z Wytycznymi;

Wytyczne nie dopuszczają możliwości zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zamawianego sprzętu. Zgodnie z § 28 Wytycznych Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, dokonać zmiany wymagań technicznych i jakościowych, dotyczących przedmiotu zamówienia – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – oraz kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.

Zamawiający był zatem upoważniony do zmiany przedmiotu zamówienia jedynie w zakresie dotyczącym wymagań technicznych i jakościowych wobec tego przedmiotu. Zmiana ilości zamawianych śmigłowców z 26 do 70 w drodze zmiany Ogłoszenia jest pozbawiona podstaw w świetle § 28 ust. 1 Wytycznych. Ewentualna zmiana ilości zamawianych śmigłowców mogła zostać dokonana jedynie w drodze zamknięcia niniejszego Postępowania i ogłoszenia nowego postępowania.

 

Ad 3) możliwość naruszenia przepisów prawa poprzez zaniechanie opublikowania zmiany ilościowej przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiło przyłączenie się do postępowania innym potencjalnym oferentom;

Postępowanie przetargowe w niniejszej sprawie powinno być prowadzone z uwzględnieniem zasad równego i sprawiedliwego traktowania wykonawców, a także zasad legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Obowiązek ten wynika wprost z § 3 ust. 2 Wytycznych, ale także z Kodeksu postępowania EDA , który na podstawie § 4 ust. 2 Wytycznych znajduje zastosowanie również w ramach Przetargu. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że w toku Postępowania Zamawiający w istocie wprowadził nowy przedmiot zamówienia, zaniechując jednocześnie ogłoszenia i uniemożliwiając przez to innym podmiotom udział w Postępowaniu.

Zmiana ilościowa, o której była mowa powyżej, polegająca na zmianie ilości zamawianych śmigłowców z 26 na 70 została bowiem dokonana w drodze aktualizacji Ogłoszenia, która to aktualizacja nie została opublikowana. Aktualizacja ta została jedynie przekazana tym wykonawcom, którzy odpowiedzieli na wcześniejsze zgłoszenie. Brak publikacji uniemożliwił udział w postępowaniu podmiotom, które byłyby zainteresowane ubieganiem się o udzielenie zamówienia o zmienionych cechach.

Wskazać należy, że sposób prowadzenia Postępowania nie mógł tylko rażąco naruszyć opisane wyżej zasady ogólne, ale prawdopodobnie pomija również treść szczegółowych postanowień Wytycznych. Zgodnie bowiem z § 17 ust. 1 Wytycznych Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia jednoznacznie, zaś zgodnie z § 18 ust. 1 Wytycznych ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu wymaga opublikowania. Wymogi te należy niewątpliwie stosować także wówczas, gdy Zamawiający po pierwszym ogłoszeniu dokonuje takiej zmiany przedmiotu zamówienia, która sprawia, że w miejsce dotychczasowego zostaje w istocie wprowadzone zupełnie nowe zamówienie.

Dokonywane przez Zamawiającego zmiany prowadziły do całkowitej zmiany przedmiotu postępowania (zmiana zamówienia z 26 na 70 śmigłowców). Produkcja i dostawa śmigłowców wraz z zobowiązaniami dotyczącymi serwisowania i szkolenia stanowią złożone przedsięwzięcie gospodarcze, organizacyjne i logistyczne. Niemal trzykrotne zwiększenie ilości zamawianych śmigłowców sprawia, że wszelkie prognozy dotyczące zasad realizacji zamówienia mogły okazać się nieaktualne w stosunku do tych informacji, które dla wykonawców stanowiły podstawę do przystąpienia do procedury przetargowej. Uwaga ta pozostaje aktualna także w stosunku do zmiany terminów dostaw – odmienne rozłożenie terminów dostaw jest kluczowe dla oceny potencjału technicznego, kosztów i zdolności produkcyjnych. Przykładowo, zupełnie innych zdolności i potencjału wymaga produkcja jednego śmigłowca rocznie przez 10 lat, niż produkcja 10 śmigłowców w jeden rok.

 

Ad 4) Możliwość określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy Offsetowej;

Warunki Przetargu przez cały czas postępowania mogły pozostawać niezgodne z Ustawą Offsetową, a Zamawiający nie wyjaśniał wątpliwości zgłaszanych w tym zakresie przez wykonawców. W konsekwencji przez cały okres Postępowania wykonawcy pozostawali w niepewności co do sposobu spełnienia wymogów Postępowania odnoszących się do offsetu. W szczególności, Zamawiający przez całe Postępowanie prezentował stanowisko, że każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty offsetowej.

Tymczasem np. PZL-Świdnik nie jest dostawcą zagranicznym w rozumieniu Ustawy Offsetowej (art. 1 ust. 1, art. 3 pkt 3 Ustawy Offsetowej), a przez to nie ma obowiązku ani prawa złożenia oferty offsetowej. Dostawcami zagranicznymi w rozumieniu Ustawy Offsetowej są jedynie podwykonawcy PZL-Świdnik, bowiem to podwykonawcy mieli dostarczać na terytorium RP sprzęt wyprodukowany poza tym terytorium, podczas gdy PZL-Świdnik w celu realizacji zamówienia nie dostarczałby na terytorium RP żadnego takiego sprzętu ani uzbrojenia, ale realizowałby zadania i dostawy związane z zamówieniem w zakładach zlokalizowanych w Polsce. W konsekwencji, zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 7 i n. Ustawy Offsetowej to podwykonawcy powinni być zobowiązani do złożenia oferty offsetowej i zawarcia umowy offsetowej.

Na marginesie, wskazana powyżej okoliczność powinna doprowadzić do zbadania w niniejszej sprawie miał zastosowanie art. 8c Ustawy Offsetowej, zgodnie z którym w przypadku gdy co najmniej jedna oferta na dostawę nie podlega obowiązkowi zawarcia umowy offsetowej, Zamawiający dokonuje oceny wszystkich ofert bez uwzględniania kryterium offsetowego.

Opisany powyżej stan rzeczy prowadzi do wniosku, że Zamawiający mógł nie uwzględnić wynikających z Ustawy Offsetowej zasad uwzględnienia obowiązku offsetowego w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia objętego obowiązkiem offsetowym. Przygotowanie oferty offsetowej wymaga przeprowadzenia złożonych przygotowań natury organizacyjnej i gospodarczej, które są znacznie utrudnione w sytuacji, gdy nie wiadomo, który podmiot jest zobowiązany do złożenia oferty offsetowej. W szczególności, podmiot obciążony obowiązkiem offsetowym powinien przykładowo przeprowadzić wstępne ustalenia z podmiotami, przy pomocy których będzie realizował offset.

 

Ad 5) zbadanie czy w postępowaniu nastąpiło naruszenie przepisów art. 8 ust. 8 Ustawy Offsetowej poprzez wyłączenie offsetu jako kryterium oceny.

Ustawa z dnia 10 września 1999 roku o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (tj. Dz. U. z 26 marca 2013r. poz. 716) w art. 8 ust. 8 zobowiązuje w sposób następujący: „Zamawiający dokonuje wyboru oferty na dostawę, uwzględniając, jako jedno z kryteriów oceny ofert, ocenę oferty offsetowej. O wyborze oferty i jej wartości zamawiający niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki.” Generał B. Pacek ujawnił publicznie, że kryteriami oceny były: cena- 50%, koszty eksploatacji 20%, punkty za aspekty techniczne- 30%. Wśród kryteriów oceny brak offsetu co oznacza naruszenie przepisów ustawy.

 

Ad 6) zbadanie możliwość naruszenia przepisów prawa poprzez niewybranie oferty Wykonawcy ze względu na rzekomą niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie szczegółowych terminów dostaw.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi do informacji publicznej przez przedstawicieli Zamawiającego przyczyną niewybrania oferty PZL-Świdnik do dalszych etapów Postępowania było niespełnienie warunków formalnych polegające na tym, że terminy dostaw podane w ofercie nie odpowiadały terminom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

Stanowisko Zamawiającego odnoszące się do przyczyn niewybrania oferty PZL-Świdnik wydaje się być jednak pozbawione podstaw i stanowić może istotne naruszenie przepisów Postępowania.

W tym zakresie należy przede wszystkim podnieść, że stanowisko Zamawiającego pomija całkowicie fakt, że Zamawiający w trakcie całego Postępowania określał terminy realizacji zamówienia przy pomocy dat kalendarzowych, przy czym przedłużanie kolejnych faz Przetargu jedynie w początkowej fazie Postępowania wiązało się z aktualizacją tak określonego harmonogramu. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem określonym w Warunkach Przetargu pierwsze dostawy śmigłowców powinny zostać zrealizowane już w roku 2015. Tymczasem w sposób wiążący terminy szczegółowe będą mogły być określone dopiero wówczas, gdy znany będzie termin rozpoczęcia realizacji Umowy, a przynajmniej termin jej podpisania. Do tego czasu każde opóźnienie w Postępowaniu Przetargowym uzasadnia zmianę szczegółowego harmonogramu dostaw i dezaktualizuje poprzedni harmonogram.

 

Ad 7) W krajach które mają własny przemysł helikopterowy ponad 90% helikopterów jakie użytkuje armia danego kraju jest wyprodukowanych przez własnych producentów - IT 100% AgustaWestland, FR 97% - Airbus, UK 95% AgustaWestland, G 91% Airbus. Niewyobrażalne jest także aby we Francji kupić myśliwce F16 mając własnych producentów jak Mirage, Rafale czy Eurofighter, podobnie w Niemczech. W Turcji, kupując helikoptery dla Armii Tureckiej postawiono oferentom wymaganie nie tylko wyprodukowania ich w Turcji ale także wymuszono zobowiązanie do produkcji helikopterów w Turcji na eksport do innych krajów. Taką ofertę składa publicznie AgustaWestland w stosunku do Świdnika. W przypadku zwycięstwa w przetargu dla polskiej armii deklaruje budowę tego typu śmigłowca (AW149) w Polsce na eksport do innych krajów świata. Nie było to w ogóle formalnie brane pod uwagę i oceniane. W przypadku zwycięstwa firm zlokalizowanych w Polsce, po pierwsze nie zagrozi się już istniejącym 5,5 tysiąca miejsc pracy i tworzy się szansę na powstanie kolejnych ok. 500 (w przypadku zwycięstwa Mielca) lub 2000 w przypadku Świdnika, kontra ok. 200 do 250 w przypadku Airbusa. Promowanie krajowego przemysłu to też wpływy podatkowy i do ZUS. To także promocja inwestycji zagranicznych poprzez nagradzanie za zaangażowanie. Sikorski informuje, że dotychczas zainwestował w Mielec ponad 150 mln $ , a Agusta Westland w Świdnik ponad 600 mln złotych, płacąc w ciągu ostatnich 4 lat ponad 400 milionów złotych podatków i ZUS, co daje w sumie kwotę kapitału ponad 1 MLD PLN zostawionego w Polsce.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wszystkie w/w elementy społeczno-gospodarcze nie są w ogóle przedmiotem kryteriów przetargu. Stosowane podejście może wobec tego dać efekt przypadkowy i niezgodny z faktycznym interesem kraju.

 

Mając na uwadze powyższe oraz szereg innych wątpliwości posłowie wnioskodawcy przedkładając niniejszy projekt uchwały wnoszą jak na wstępie.