Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Dwie sesje sejmiku wojewódzkiego 27 kwietnia 2015

Opublikowano: 2015-04-26 14:21:30, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Tego samego dobędą się sesja zwyczajna w Rzeszowie i nadzwyczajna w Mielcu.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

VII sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 roku, (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad zamieszczamy poniżej

Tego samego dnia o godzinie 18.00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B (niedaleko bramy głównej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec) rozpocznie się VIII nadzwyczajna sesja sejmiku zwołana z inicjatywy radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sesja poświęcona będzie decyzji rządu ws. przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały ws. stanowiska w rzeczowej sprawie oraz dyskusję. Przed sesją radni będą zwiedzać będą Polskie zakłady Lotnicze, produkujące uczestniczące w przetargu śmigłowce Black Hawk S70i.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu VI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Partyce odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

4. Debata na temat założeń i stanu przygotowań do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5. Debata na temat „Organizacje pozarządowe a Samorząd Województwa”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. wraz z autopoprawkami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020".

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie woli realizacji projektu w ramach Programu HORYZONT 2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

21. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego organizacji staży zawodowych.

22. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku.

23. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za rok 2014.

24. Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2014 roku.

25. Informacja nt. stanu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

26. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

27. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

28. Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu za 2014 r.

29. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od w okresie od 18 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

30.Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na VI sesji w dniu 30 marca 2015 r.

31. Interpelacje i zapytania radnych.

32. Wnioski i oświadczenia radnych.

33. Zamknięcie sesji.